Abonnemang dagvatten

Källsortering av vatten: Abonnemang för dagvatten- och gatubrunnar

Dagvatten- och gatubrunnar på industrier och verksamhetsytor är ofta bristfälligt
underhållna. Utan korrekt underhåll är risken stor att sand, sten och föroreningar
sätter brunnarna ur funktion och orsakar stora skador på infrastrukturen.
Åtgärder som vidtas reaktivt är dessutom förknippade med höga kostnader.

Det finns en mängd lagar som kräver korrekt underhåll av dagvatten- och gatubrunar. Till exempel: Förordning SFS 1998:899 (om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd), NFS 2003:24 (föreskrifter mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor), AFS 2005:19 (förebyggande av allvarliga kemikalieolyckor), den s.k. Sevesolagstiftningen, lag SFS 1999:381 (om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor) samt lagen om skydd mot olyckor.


Med vårt abonnemang för dagvatten- och gatubrunnar ser vi till att brunnarna fungerar korrekt och att ni följer gällande lagstiftning.

Abonnera på underhåll av dagvatten- och gatubrunnar

Vi erbjuder en komplett och hållbar skötsel av dagvatten- och gatubrunnar.

Det här ingår: 

  • Tömning och funktionskontroll på dagvatten- och gatubrunnar var tredje år.
  • Anslutning till släckvattentjänst som garanterar nödvändig kompetens och utveckling, där Puls är partner i SAFIR.
  • Drift- och underhållsplanering av VA-system.
  • Underhållsspolning av ledningar med återvunnet vatten.
  • Rådgivning, dokumentation och redovisning.

Välkommen att kontakta oss för att få ett prisförslag på underhåll av dagvatten- och gatubrunnar.

FLER TJÄNSTER INOM Källsortering av vatten

Källsortering av vatten

Med konceptet ”Källsortering av vatten” hoppas vi på Puls underlätta för våra kunder att ta ett större ansvar i vattnets cirkulära kretslopp. Tjänsterna grundar sig i att Puls tar ett helhetsansvar och säkerställer en hållbar hantering av vattnet. Genom ett kontinuerligt och korrekt underhåll hindrar vi att farliga ämnen når dagvattnet, samt förebygger stopp och översvämningar.

Vill du veta mer?

Lämna dina uppgifter så hör vi av oss!

Här kan du fylla i ditt ärende om du vill.

Jour dygnet runt!

Kundtjänst: 046 25 78 50