Abonnemang släckvatten

Källsortering av släckvatten: undvik förorenat vatten vid en olycka

Industrier, verkstäder och återvinningsanläggningar är exempel på verksamheter som hanterar olika sorters farliga ämnen. Det kan vara allt från plast och däck till oljor och metaller.

Om dessa, eller andra farliga ämnen, skulle börja brinna finns risken att våra vattendrag förorenas. Puls källsorteringstjänst hjälper dig att undvika det.

När släckvattnet kommer i kontakt med ämnen som plast, däck, olja och metaller blir det direkt förorenat. Risken finns att det förorenade släckvattnet hamnar i dagvattenbrunnarna och sedan släpps ut i hav och sjöar. Detta vill vi givetvis undvika.

Puls tjänst för källsortering av släckvatten hindrar det förorenade släckvattnet från att hamna i våra vattendrag.

SÅ GÅR DET TILL

FÖRE

Det finns mycket man kan göra för att vara redo inför en eventuell olycka.

Följande insatser ingår i tjänsten för källsortering av släckvatten:

 • Genomgång av området, risker och miljöfaror.
 • Besiktning och funktionskontroll av dagvattenbrunnar och avskiljare.
 • Underhåll och tömning av dagvattenbrunnar.
 • Framtagning av rutiner och olycksplan.

UNDER – NÄR OLYCKAN ÄR FRAMME

Vi ser till att du vet vad du ska göra om det börjar brinna. Med Puls skräddarsydda åtgärdsplan kan du agera korrekt om olyckan skulle vara framme.

Följande insatser ingår när det börjar brinna:

 • Jour dygnet runt. När olyckan är framme rycker vi ut med spillvattenlungor för uppsamling och mellanlagring.
 • Fasta och temporära uppsamlings- och omledningssystem.
 • Slamsugning efter behov.
 • Bedömning av släckvattnets PH-värde och andra eventuella risker som behöver åtgärdas direkt.

EFTER

Efter olyckan ser vi till att det förorenade släckvattnet omhändertas korrekt och transporteras till mellanlagring, för att sedan gå vidare till deponi och tillbaka in i vattnets cirkulära kretslopp.

Följande insatser ingår i tjänsten efter branden:

 • Omhändertagande, transport till och ombesörjning av mellanlagring.
 • Återvinning av släckvattnet.
 • Kontroll, uppföljning och åtgärdsplan.

 

Vad säger lagen?

Det finns en mängd lagar som kräver korrekt underhåll av dagvatten- och gatubrunar. Till exempel: Förordning SFS 1998:899 (om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd), NFS 2003:24 (föreskrifter mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor), AFS 2005:19 (förebyggande av allvarliga kemikalieolyckor), den s.k. Sevesolagstiftningen, lag SFS 1999:381 (om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor) samt lagen om skydd mot olyckor.

FLER TJÄNSTER INOM Källsortering av vatten

Källsortering av vatten

Med konceptet ”Källsortering av vatten” hoppas vi på Puls underlätta för våra kunder att ta ett större ansvar i vattnets cirkulära kretslopp. Tjänsterna grundar sig i att Puls tar ett helhetsansvar och säkerställer en hållbar hantering av vattnet. Genom ett kontinuerligt och korrekt underhåll hindrar vi att farliga ämnen når dagvattnet, samt förebygger stopp och översvämningar.

Vill du veta mer?

Lämna dina uppgifter så hör vi av oss!

VILL DU VETA MER?

Lämna dina uppgifter så hör vi av oss!

VILL DU VETA MER?

Lämna dina uppgifter så hör vi av oss!

Susanne Flodin U9A5693

Kontakt

Jour dygnet runt!

Kundtjänst: 010-45 00 500