PULS drift och underhållsplanering

Drift och underhållsplanering


Att underhållsplanera är ett genomtänkt sätt att skapa kontroll och struktur kring VA-skötseln. PULS tar fram konceptlösningar åt många olika kunder, till exempel kommuner, bostadsrättsföreningar och företag. Vi ser över ledningsnätet och utifrån det filmade materialet kommer vi med åtgärdsförslag. Här har vi stor nytta av vår långa erfarenhet i branschen.

Inom drift- och underhållsplanering har vi en mycket tät dialog med kunderna. Tillsammans med dem planerar vi insatser och ordnar rutiner. Den nära kontakten gör att vi alltid håller oss uppdaterade kring de behov som finns.

Det här innebär underhållsplanering:

  • Anpassar åtgärder och driftplanering efter de enskilda objektens speciella krav och unika funktion.
  • Utvärderar ledningarnas kondition.
  • Kontrollerar anslutningar till huvudnätet.
  • Sammanställer befintligt ritningsunderlag.
  • Framställer översikter med flygfoto, problem, driftplaner, statistiska uppgifter osv.
  • Gör komplett utvärdering av TV-inspektion.
  • Kartlägger behov av renovering, ombyggnad och spolning med prioritering.
  • Utför kostnadsplaner för den löpande driften 20 år framåt.