Släckvattenservice

Undvik förorenat vatten vid en olycka

Industrier, verkstäder och återvinningsanläggningar är exempel på verksamheter som hanterar olika sorters farliga ämnen. Det kan vara allt från plast och däck till oljor och metaller.

Om dessa, eller andra farliga ämnen, skulle börja brinna finns risken att våra vattendrag förorenas. Puls släckvattenservice hjälper dig att undvika det.

När släckvattnet kommer i kontakt med ämnen som plast, däck, olja och metaller blir det direkt förorenat. Risken finns att det förorenade släckvattnet hamnar i dagvattenbrunnarna och sedan släpps ut i hav och sjöar. Detta vill vi givetvis undvika.

SÅ KAN VI HJÄLPA DIG

FÖRE

Det finns mycket du kan göra för att vara redo inför en eventuell olycka.

Vi kan hjälpa dig med följande insatser i förebyggande syfte:

 • Genomgång av området, risker och miljöfaror.
 • Besiktning och funktionskontroll av dagvattenbrunnar och avskiljare.
 • Underhåll och tömning av dagvattenbrunnar.
 • Framtagning av rutiner och olycksplan.

UNDER – NÄR OLYCKAN ÄR FRAMME

Vi ser till att du vet vad du ska göra om det börjar brinna. Med Puls skräddarsydda åtgärdsplan kan du agera korrekt om olyckan skulle vara framme.

Vi kan hjälpa dig med följande akuta insatser under en brand:

 • Jour dygnet runt. När olyckan är framme kan vi rycka ut med spillvattenlungor för uppsamling och mellanlagring.
 • Fasta och temporära uppsamlings- och omledningssystem.
 • Slamsugning efter behov.
 • Bedömning av släckvattnets PH-värde och andra eventuella risker som behöver åtgärdas direkt.

EFTER

Efter olyckan kan vi vara behjälpliga med att se till att det förorenade släckvattnet omhändertas korrekt och transporteras till mellanlagring, för att sedan gå vidare till deponi och tillbaka in i vattnets cirkulära kretslopp.

Vi kan hjälpa dig med följande insatser efter en brand:

 • Omhändertagande, transport till och ombesörjning av mellanlagring.
 • Återvinning av släckvattnet.
 • Kontroll, uppföljning och åtgärdsplan.

 

Vad säger lagen?

Det finns en mängd lagar som kräver korrekt underhåll av dagvatten- och gatubrunar. Till exempel: Förordning SFS 1998:899 (om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd), NFS 2003:24 (föreskrifter mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor), AFS 2005:19 (förebyggande av allvarliga kemikalieolyckor), den s.k. Sevesolagstiftningen, lag SFS 1999:381 (om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor) samt lagen om skydd mot olyckor.

Jour dygnet runt!

Kundtjänst: 010-45 00 500