Cisternvård


PULS är ackrediterat av SWEDAC för rengöring och besiktning av tankar och cisterner upp till 50 m³. (Swedac nr 2298) All hantering utföres enligt gällande kvalitetssystem från Swedac. I samband med besiktning utföres även provtryckning och därefter utfärdas ett besiktningsprotokoll.

PULS utför även rengöring av större cisterner än 50 m³. Bl a har vi stor erfarenhet av rengöring av tjockoljecisterner. Vidare har vi all utrustning och kompetens för rengöring av alla typer av kemikaliecisterner. Besiktning utföres också av villaoljetankar som finns ovan jord eller nergrävda i t ex infarter respektive trädgårdar.

Besiktning av tankar eller cisterner är en förhållandevis billig investering mot ett läckage som kan få förödande miljökonsekvenser och där till medföra onödiga och höga kostnader. 

All information som framkommer vid kontroller i vår ackrediterade verksamhet för cisternkontroll samt trycksättning med gas, behandlas med sekretess.

Tillsynsmyndighet och föreskrivande myndigheter har alltid rätt att ta del av det som framkommer vid kontroller. I sådana fall informeras alltid kunden innan vi lämnar ut information.