Lednings- och brunnsrenovering


Ledningsrenovering

En trasig ledning med dålig funktion bör renoveras. Vi använder schaktfri teknik och installerar glasfiber armerade flexibla foder i den befintliga ledningen. Metoden är tidseffektiv, miljövänlig och har även en rad andra fördelar:

 • Starkt och lika hållbart som ett nytt rör.
 • Säker härdmetod med UV-ljus.
 • Material i glasfiber, vilket ger en marginell minskning av arean.
 • Mycket stor tolerans mot dimensionsförändringar, även vid skador och fogförskjutningar.
 • Kan utföras i ledningar med dimensionerna 150 – 1 500 millimeter.
 • Små enheter och lite personal stör omgivningen mindre.

Vid ledningsrenovering låter man dom gamla rören sitta kvar och belägger installerar ett formpassat flexibelt foder (glasförstärkt polyesterplast). Metoden smutsar inte ner med byggdamm och för inte oväsen. Hyresgästerna bor kvar i lägenheterna när vi renoverar rören. En ledningsrenovering tar ett par dagar och har ingen påverkan på övriga delar av fastigheten eftersom metoden inte kräver att vi behöver t.ex. bila upp golv och väggar.

PULS har mycket goda referenser ifrån att hjälpa till med projekteringen till utförandet av ledningsrenoveringen.


Brunnsrenovering

Läckande och skadade nedstigningsbrunnar är ett problem för många kommunala och privata ledningsägare. Att täta sprickor och skarvar är endast en kortsiktig lösning. Med en kompletterande, invändig beläggning med permacastmetoden skapas däremot en varaktig och garanterat tät brunn.

Metoden har flera fördelar:

 • Schaktfri teknik för brunnsrenovering.
 • En tidseffektiv metod.
 • En miljövänlig metod.
 • Starkt tätande av inläckage och rotinträngning.
 • Kan utföras som svavelväteresistent.
 • Normalt kan befintligt flöde i ledningen bibehållas under renoveringen.
 • Minimal påverkan på omgivningen.

Puls jobbar med schaktfria metoder

Schaktfritt ledningsbyggande kallas även för ”no dig”, just för att man inte behöver gräva. Därför är staden en miljö där schaktfria metoder är särskilt lämpliga. Metoderna är snabba, resurseffektiva och störningsfria. De skapar stora miljövinster och är samtidigt mycket ekonomiska. Schaktfri ledningsrenovering är så effektiv att den idag likställs med nyläggning eller omläggning.

Minskad klimatpåverkan

Att schakta i samband med ledningsförnyelse medför stora belastningar på miljön. Omfattande transporter och användning av maskiner ökar energiåtgång och koldioxidutsläpp. Schaktning innebär även användning, bearbetning och framtagande av ändliga resurser som grus-, kross- och asfaltprodukter, som gör att miljön belastas mycket negativt. Att minimera schaktning vid ledningsförnyelse innebär därför en enorm miljövinst.

Bättre ekonomi

Att schakta tar tid och kräver dyra resurser i form av grävmaskiner och lastbilar. Dessutom tillkommer ofta stora kostnader för hjälparbeten: trafikavstängningar, körplåtar, spont, provisoriska ledningar med mera. Beroende på metod och antal ledningar som ska åtgärdas innebär schaktfri ledningsförnyelse 25 till 75 procent lägre kostnader.

Minimerad störning för tredje man

Schakt i gator och vägar innebär ofta stora störningar för tredje man. Näringsidkare drabbas av minskade kundflöden, trafikanter och närboende drabbas av trängsel, stök och buller. I värsta fall under mycket lång tid. Att förnya ledningsnät schaktfritt är det självklara valet där det är möjligt, eftersom det är snabbt, effektivt och minimerar störningar för tredje man.

Kortare byggtider

Att förnya ledningsnät schaktfritt innebär att samma arbete kan utföras mycket snabbare än med traditionell schaktning. Det ger dessutom en mycket resurseffektiv och ekonomisk process. Oavsett om du behöver hjälp med en vägtrumma, självfallsledning, tryckledning, huvudledning, servis eller någon annan typ av ledning så har vi metoden för dig – infodring, slip-lining med mera.