Fettavskiljare


Fett som hamnar i avloppet vid exempelvis matlagning och disk stelnar då fettet hamnar i det allmänna avloppsnätet och vattentemperaturen sjunker. Fettet kan fastna på rörens insida och minska kapaciteten i ledningarna. I värsta fall blir ledningarna helt igensatta och orsakar stopp, vilket kan medföra stora problem för de drabbade.

Fett kan också orsaka stopp i de kommunala avloppspumpstationerna vilket kan leda till att orenat avloppsvatten bräddar till närliggande vattendrag. Ansamlat fett kan dessutom ge upphov till syrefria förhållanden med bildning av giftigt svavelväte som följd, vilket också kan ge frätskador i ledningarna. Fett får därför aldrig hällas ut direkt i avloppet.

Verksamheter som hanterar större mängder fett, t.ex livsmedelsverksamheter (restauranger, gatukök, bagerier etc) ska därför lämna förbrukat eller överblivet fett till återvinning samt ha fettavskiljare installerad som samlar uppdet fett som följer med tvätt- och diskvatten. Överblivet fett får inte hällas direkt i fettavskiljaren, eftersom den inte är anpassad för att ta emot stora mängder fett på en gång. Ansvaret för att riktvärdet för högsta fetthalt i avloppsvatten efterlevs ligger på VA-abonnenten, som vanligtvis är densamma som fastighetsägaren.

Kommunen har inte någon skyldighet att ta emot spillvatten som skiljer sig från hushållsspillvatten. Om spillvatten av annan karaktär än hushålls-spillvatten tillåts, t.ex. från livsmedelsverksamheter, har VA-huvudmannen rätt att bestämma villkoren.

Ansvar och skyldigheter

För att avskiljaren ska fungera krävs det att den töms på fett, slam och matrester regelbundet. Slarvar manmed detta kommer fettlagringsvolymen att överskridas med fettutsläpp som följd samt en ökad risk för att avskilt fett börjar brytas ner och bilda illaluktande gaser.

Dimensionering

Fettavskiljaren som installeras ska vara typgodkänd och funktionstestad. Den ska vara utformad och dimensionerad enligt svensk standard EN 1825 och uppfylla de allmänna kraven enligt Boverkets byggregler.

Fastighetsinnehavaren ansvarar för anläggningens skötsel och underhåll.

Fett från fettavskiljaren ingår i begreppet ”hushållsavfall och därmed jämförligt avfall” och omfattas därmed av kommunens renhållningsansvar. Fettavskiljare får därför endast tömmas av kommunensrenhållningsentreprenör.