Oljeavskiljare


Oljeavskiljare ska installeras hos alla verksamheter som riskerar att släppa ut oönskade ämnen som tex. olja och bensin i spill- och dagvattenssytemet. I spillvattnet kan dessa ämnen störa den biologiska processen i reningsverken, medan det i dagvattensystemet riskerar hamna i sjöar och vattendrag. Oljeavskiljare ska finnas för att förhindra utsläpp av dessa ämnen. Puls AB tillhandahåller tjänster för att underlätta ett underhåll av oljeskiljaren.

Besiktning

En omfattande inspektion av oljeavskiljaren skall ske var femte år. Puls AB hjälper till med kontroll och besiktning så att den blir gjord korrekt efter kommunens krav och regler. Avskiljaren töms och inspekteras genom att vi stiger ner i den. Vi på Puls AB följer säkerhetsföreskrifter för arbete i slutna utrymmen och avloppsanläggningar, så att besiktningen blir gjord korrekt efter EUs norm SSEN-858-2 och kommunens krav.

Tömning

För att få en fortsatt hög standard och säkerställa oljeavskiljarens funktion, tömmer vi den och rengör filter som tar upp de största mängderna av slam- och oljerester.

Vi kan erbjuda din verksamhet ett skräddarsytt serviceavtal där vi hjälper till med tömning, service, underhåll och dokumentation på anläggningen.

Portabel oljeavskiljare

En portabel oljeavskiljare passar dig som har verkstad, industriverksamhet, tvätthall eller underjordiska garage etc. Den som äger en oljeavskiljare har det juridiska ansvaret vid läckage och andra olyckor.

I stället för att schakta ner en stor anläggning under jorden kan vi ta fram en lösning som bygger på att oljeavskiljaren står ovan mark. Anläggningen blir då lättillgänglig och arbetet med besiktning och tömning underlättas. En portabel oljeavskiljare är också en mindre investering med en lika hög kapacitet.

All information som framkommer vid kontroller i vår ackrediterade verksamhet för cisternkontroll samt trycksättning med gas, behandlas med sekretess.

Tillsynsmyndighet och föreskrivande myndigheter har alltid rätt att ta del av det som framkommer vid kontroller. I sådana fall informeras alltid kunden innan vi lämnar ut information.