Internrevision genomförd

Internrevision genomförd

Internrevision 2024

Igår genomförde Puls, tillsammans med vårt systerbolag Ohlssons, en internrevision av vårt ledningssystem enligt ISO 17020-standarden. 

Samtliga kontrollrapporter granskades för att säkerställa att de var korrekt ifyllda. Kontroller gjordes även för att garantera att t.ex. alla instrument var kalibrerade enligt gällande riktlinjer. 

Även erfarenhetsåterföringen mellan Puls och Ohlssons lyftes för att dela erfarenheter och förbättra interna processer. Dessutom följdes avvikelser som identifierades vid Swedacs senaste revision upp.

"Dagen gav oss värdefulla insikter och hjälpte oss att ytterligare stärka vår kvalitetskontroll och efterlevnad av krav.", säger Anders Dyson, KMA-ansvarig på Puls och Ohlssons. 

Medverkande under revisionen var: 

  • Anders Dyson, KMA-ansvarig
  • Marie Borgström, kvalitetskonsult
  • Mattias Thomasson, rådgivare till tekniskt ansvariga 
  • Tommy Kuhlström, driftchef 
  • Pernilla Persson, transportledare

Om ISO 17020

ISO 17020 är en standard för bland annat ackreditering för femårskontroll av oljeavskiljare.  Vi är ett oberoende kontrollorgan som lyder under denna ISO-certifiering. Både Ohlssons och Puls är certifierade enligt denna standard. 

ISO-certifieringar är ett bra sätt för oss att visa att vi är en partner som arbetar strukturerat och strategiskt för att ständigt utvecklas. 

Jour dygnet runt!

Kundtjänst: 010-45 00 500