Dagvattnet – en av våra viktigaste resurser

Dagvattnet – en av våra viktigaste resurser

Det regn- och smältvatten som rinner från ytor i form av tak, vägar och parkeringsplatser kallas för dagvatten. I bebyggda miljöer samlas det oftast upp av dagvattenbrunnar där det sedan leds vidare i dagvattenledningar. Dagvattnet är en av våra viktigaste resurser.

I takt med att ledningsnätet blir äldre, i kombination med ökade nederbördsmängder, ökar kraven på underhåll av ledningsnätet och inte minst på våra dagvattensystem. De bara måste fungera! Om det är stopp i en dagvattenbrunn kan det vid kraftiga skyfall leda till översvämningar.

Hanteringen av dagvattnet är omgärdat av en uppsjö bestämmelser som regleras i t.ex. Miljöbalken och Lagen om Allmänna vattentjänster. Det regleras även på lokal nivå enligt olika kommunala bestämmelser.

Ett av Puls viktigaste arbetsområden är just dagvatten och vi arbetar varje dag med det på olika sätt:

  • Vi rensar och rengör dagvattenbrunnar från föroreningar så att ledningarna inte transporterar föroreningarna vidare till recipienten. Det görs t.ex. genom spolning och rotskärning.
  • Vi kontrollerar nuvarande och lokaliserar framtida problem i systemet för att få så optimal kapacitet som möjligt, och minskar dessutom risken för översvämningar. Vidare kontrollerar vi att inga felaktiga kopplingar finns i dagvattensystemet. Kontrollerna utförs bland annat med hjälp av avancerad filmutrustning.
  • Vi renoverar dagvattenbrunnar och -ledningar med tids- och kostnadseffektiva processer med minimal miljöpåverkan.
  • Vi lokaliserar glömda rör – så att du som ledningsägare får full koll på dagvattnet.
  • Vi försöker se möjligheter till lokal hantering av dagvatten.
  • Vi rengör och inspekterar såväl stuprör som takbrunnar och spygatter.

Genom att säkerställa att dagvattensystemet underhålls regelbundet och rustas upp för att vara redo för framtidens utmaningar kan vi minska risken för översvämningar och skador.

Jour dygnet runt!

Kundtjänst: 010-45 00 500