Återställning & sanering, Helsingborg

Återställning av damm och sedimentsanering vid Helsingborgs vallgrav

Under ett par dagar i mars arbetade några av Puls kollegor i Öresundsparken i Helsingborg. I parken finns en damm som varit en del av vallgraven som omringade Helsingborgs slott på 1600-talet. Uppdraget gick ut på att återställa dammen för att främja den naturliga reningsprocessen av det inkommande vattnet från t.ex. oljor och andra föroreningar.

Puls utför grävsugning i damm i Helsingborg

Först genomfördes analyser som visade att vattnet i dammen var rent och fritt från giftiga ämnen. Det visade sig dock att sedimenten (bottenslammet) var förorenade och behövde tas om hand på ett säkert sätt.

Dammen tömdes och det rena vattnet sögs upp och släpptes ut i dagvattenledningen, med tillstånd från NSVA. Sedan började arbetet med att suga upp de förorenade sedimenten med hjälp av den avancerade grävsugen. Två team från Puls var på plats för att hjälpas åt med återställningen, ett arbete som krävde precision och samarbete för att inte skada dammens botten.

Före-efter: Puls genomför återställning och sanering av Helsingborgs vallgrav

Sedimenten transporterades till NSR, som separerade de förorenade och rena sedimenten.

Dammen fylldes till slut med nytt, rent vatten. Tack vare tömningen och sedimentsaneringen kunde dammen återställas och fylla sin viktiga funktion igen. 

Uppdraget utfördes med tillstånd från Länsstyrelsen, Miljöförvaltningen, NSVA och NSR.

Jour dygnet runt!

Kundtjänst: 010-45 00 500