Så minskar du din verksamhets vattenanvändning

Så minskar du din verksamhets vattenanvändning

Grundvattnet utgör en stor del av världens vatten men allt eftersom klimatförändringarna ökar minskar nivåerna av grundvatten. Mål 6 i FN:s Agenda 2030, ”Rent vatten och sanitet för alla”, belyser vikten av att både säkra tillgången till rent vatten och att återanvända vattnet.

FN:s globala mål 6: rent vatten och sanitet till alla

En stor del av vårt dricksvatten är grundvatten. Det svenska grundvattnet består av vatten som trängt djupt in i jordlagren och berggrunden. Grundvattnet är oftast rent och kan drickas utan behandling. Ibland räcker dock inte grundvattnet till och vi måste använda sjöar och vattendrag, vars vatten behöver genomgå omfattande reningsprocesser innan det kan drickas.

Vattnets kretslopp innebär att det cirkulerar (i form av avdunstning, kondensation, nederbörd, grundvattenbildning och så vidare). Vi måste vara rädda om vattnet eftersom det inte tillförs något nytt.

Industrisektorn är den samhällssektor som står för den största vattenanvändningen i Sverige. Under 2020 använde industrin hela 2 097 miljoner kubikmeter vatten enligt SCB. Det är ungefär två tredjedelar av Sveriges totala vattenanvändning. Dessvärre är vattenanvändningen från industrin näst intill oförändrad sedan 2015, men det finns saker som såväl industrier och företag som fastighetsägare och hushåll kan göra för att minska vattenanvändningen.

Tips till verksamheter som vill minska sin vattenanvändning:

När verksamheterna minskar vattenanvändningen sparas även resurser i form av energi och pengar. Kartlägg din verksamhets vattenanvändning genom att applicera tankesättet från några av stegen i EU:s avfallstrappa:  

 1. Minimera
  Finns det droppande kranar eller läckage i rör och ledningar som kan åtgärdas? Här kan man med fördel inspektera ledningarna inifrån med hjälp av avancerad filmutrustning. Skulle det visa sig att rören är i dåligt skick behöver det nödvändigtvis inte innebära att de måste bytas ut. Ett kostnads- och tidseffektivt alternativ är att förnya rören genom markrelining eller fastighetsrelining

  Se även över om det finns möjlighet att installera ny utrustning som sparar på vattnet och/eller anpassar flödet. Vi använder oss till exempel av spolmunstycken som optimerar vattenanvändningen när vi utför underhållsspolning.

 2. Återanvänd
  Kartlägg verksamhetens befintliga vattenanvändning och se över hur vattnet kan återanvänds. Finns det exempelvis utgående vatten från en process som kan användas i en annan?

  Det handlar också om att eventuella oljeavskiljare underhålls och besiktigas regelbundet för att säkerställa en korrekt funktion, annars finns risken att farliga oljor läcker ut i våra vattendrag.

  En uppfinning som vi är glada över är recyclingbilen. Det är en spolbil som återanvänder vattnet som den spolar med, vilket bidrar till en minskad vattenanvändning. Dessutom minskar det koldioxidutsläppen och bränsleåtgången, eftersom vi inte behöver köra och tanka nytt vatten lika ofta.

 3. Återvinn
  Genom korrekt återvinning av vatten som t.ex. innehåller farliga ämnen minskar risken för att de farliga ämnena når våra vattendrag samtidigt som det behandlade vattnet kan återföras till kretsloppet igen. Här är det dock viktigt att tänka på säkra transporter av farligt avfall och att rapportera det farliga avfallet till Naturvårdsverket.

 

Säkra en mer hållbar tillgång till vattnet

Genom att tänka i dessa banor hoppas vi att din verksamhet kan hitta sätt att minska vattenanvändningen.

Det är viktigt att ha ett långsiktigt tänk när det kommer till vattenanvändningen. Vi hjälper dig gärna med drift- och underhållsplanering, där vi kartlägger ledningsnätet och ser över hur de bör underhållas för att fungera på bästa sätt.

RElATERAT

Jour dygnet runt!

Kundtjänst: 010-45 00 500